Aplikashon

Bo ta bin na remarke?

No ta tur hende por bin na remarke pa un kas di EWP. Lástimamente. Nos gobièrnu kier pa tur hende ku ta deseá, por yega na su propio kas. Pa e motibu ei a stipulá kondishon na kual bo mester tene bo mes na dje. Esaki ta prinsipalmente e echo ku bo no tin kas of tereno propio kaba i e entrada ku bo ta risibí mensual.

Rekisitonan[spacer height=”20″]Chek-list (pasonan)

Pasonan ku mester tuma

Apliká pa ku kas di EWP ta fásil; simplemente sigui e lista di rekisitonan. Si bo ta kumpli ku e kriterio stipulá i bo ta bini na remarke pa un kas di EWP, bo por kontinuá ku e parti di registrashon.

Pa yudabo ku e proseso aki chek e check-list di EWP ku ta pasa ku bo den tur e pasonan pa tuma.

Rekisitonan

Registrashon

Kua kas ta pas serka bo?

Chek-list (pasonan) pa yega bo kas di EWP!

Pregunta?

Si bo ke sa mas detaye tokante kompra di un kas di EWP bo por wak tambe riba e página di pregunta frekuentemente puntra (FAQ). Òf si bo tin un pregunta spesífiko, bo por tuma kontakto dor di bishita e página di Kontakto.